top of page

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

GDPR

Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: „GDPR”) je Olga Divišová, IČO 87585324 se sídlem se sídlem Žižkova 220/15, České Budějovice 1, 370 01 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: Žižkova 220 /15, České Budějovice 1, 370 01, email: colidivisova@gmail.com, telefon: +420 734 481 590.

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, nebo registrace v internetovém obchodu www.olidivisova.com.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce pro zpracování osobních údajů (zejména pro zlepšování nabízených služeb) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

  2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno, příjmení, email, telefon, fakturační adresa (ulice, město, PSČ, stát), dodací adresa (ulice, město, PSČ, stát); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

 • zpracování statistik návštěvnosti webových stránek za účelem zkvalitnění služeb.

   3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 
Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);

 • v rámci provedené registrace v internetovém obchodu, aniž by byla provedena jakákoliv objednávka, jsou osobní údaje uchovány po dobu 1 roku;

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje, pokud není jiný právní důvod, 

      pro který je oprávněn nebo povinen osobní údaje zpracovávat.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování internetového obchodu, zajišťující marketingové služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 
Vaše práva

   1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto zásad.

   2. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.       

   Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší     

   právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 
 Závěrečná ustanovení
 1. Podáním objednávky z internetovém stránek www.olidivisova.com potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi zásad zpracování a ochrany osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách www.olidivisova.com.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 21.2.2021

bottom of page